112 let Sixtu. 112 let tradice.

PODMÍNKY PRONÁJMU KARAVANŮ

Tyto Obchodní podmínky společnosti SPEED LEASE a.s. k pronájmům obytných vozů a karavanů doplňují a rozšiřují Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pronajímatele, autopůjčovny SIXT provozované společností SPEED LEASE a.s., IČO: 62912691. Vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2021 a jsou nedílnou součástí každé smlouvy o nájmu obytného vozidla (dále také jen "nájemní smlouva").

Minimální délka pronájmu vozidla jsou 4 dny, v hlavní sezóně 7 dní. Při pronájmu na dobu kratší než 6 dní je účtován servisní poplatek ve výši 1.500,-Kč vč. DPH. Pro všechny pronájmy je nastaven kilometrový limit na 250 km/den, cena ujetého nadlimitního km je 5,-Kč/km vč. DPH. U pronájmů delších než 6 dní není účtován servisní poplatek. U dlouhodobých pronájmů (delší než 14 dní) je navíc možnost zpoplatněného přistavení obytného vozu kdekoliv v rámci České republiky. Jednosměrné pronájmy nejsou dovoleny, individuálně mohou být písemně v nájemní smlouvě sjednány výjimky.

https://www.sixt.cz/User_Files/photos/no-photo.jpg

NÁJEMNÉ A REZERVACE

 1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli zaužívání vozidla smluvní cenu. Nájemce je povinen zaplatit 50 % celkové částky nejpozději 48 hodin po podpisu nájemní smlouvy. Zbytek nájemného je nájemce povinen doplatit nejméně 14 kalendářních dní před předáním vozu pronajímatelem nájemci. Před předáním vozu je vyžadována bezpečnostní kauce ve výši 30 tisíc korun, a to buď na základě faktury bankovním převodem, nebo na místě při předání prostřednictvím kreditní karty. Kauce bude vrácena v plné výši za předpokladu, že vůz bude zpět předán v čistém a nepoškozeném stavu, bez chybějícího vybavení a příslušenství v dohodnutý čas a na dohodnutém místě. Nádrž na palivo musí být doplněna, toaleta vyprázdněna. Při nevyprázdnění chemického WC anebo nádrže odpadní vody je účtován úklidový poplatek ve výši 1.500,-Kč vč. DPH. Ve voze je pouze užitková voda. Deposit bude poslán na účet nájemce do 10 dnů od vrácení vozu pronajímateli. V případě poškození vozu bude deposit vrácen nájemci po zajištění a vyčíslení nutných oprav ponížený o náklady na tyto opravy. Preferovaný způsob úhrady je převodem na bankovní účet.

  Úplata za nájem zahrnuje: Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta, havarijní pojištění, dálniční známku pro Českou republiku, specif.asistenční služby.

  V ceně nájmu je i užívání vybavení vozu/karavanu pro každodenní běžnou činnost na cestách – seznam této výbavy je součástí “Předávacího protokolu obytného vozu”.

  V případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen uhradit storno poplatek:

  • V případě, že nájemce odstoupí od nájemní smlouvy nebo ji zruší 50 či více dní před počátkem nájmu, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli stornovací poplatek ve výši 5 % z celkové částky nájemného.
  • V případě, že nájemce odstoupí od nájemní smlouvy nebo ji zruší 49 až 30 dní před počátkem nájmu, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli stornovací poplatek ve výši 33 % z celkové částky nájemného.
  • V případě, že nájemce odstoupí od nájemní smlouvy nebo ji zruší 29 až 8 dní před počátkem nájmu, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli stornovací poplatek ve výši 50 % z celkové částky nájemného.
  • V případě, že nájemce odstoupí od nájemní smlouvy nebo ji zruší 7 dní a méně před počátkem nájmu, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli stornovací poplatek ve výši 90 % z celkové částky nájemného.

  V případě předčasného vrácení vozu, nevzniká žádný nárok na vrácení celého či části nájemného.

  V případě opodstatněného neposkytnutí plnění vozidla nebo zrušení rezervace vozidla ze strany pronajímatele, vrátí pronajímatel nájemci celou zaplacenou částku kauce a nájemného. Za opodstatněné neposkytnutí vozidla se považuje zejména nikoliv však výlučně situace, kdy vůz není dostupný z důvodu nepojízdnosti vozidla nebo jiné nefunkčnosti vozidla, závady na vozidle, uzavření nebo omezení provozu pronajímatele v souvislosti s opatřeními týkajícími se jakékoliv epidemie či jiného důvodu nezaviněného pronajímatelem anebo z důvodu dočasné nebo trvalé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli pronajímatele. Strany se výslovně dohodly, že nájemce nemá nárok na náhradu jakékoli újmy od pronajímatele v případě opodstatněného neposkytnutí vozidla.

https://www.sixt.cz/User_Files/photos/no-photo.jpg

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 1. Podepsáním předávacího protokolu nájemce potvrzuje, že vozidlo převzal v řádném technickém stavu, a že vozidlo nevykazovalo známky poškození. Dále potvrzuje, že se řádně seznámil s obsluhou vozu, že potvrzuje převzetí vybavení vozu, klíčů od vozidla a kompletní dokumentaci vč. manuálu týkající se vozidla a jeho vybavení. Zavazuje se tímto k navrácení výše uvedeného v termínu výše uvedeném. Nájemce se zavazuje taktéž k navrácení vozidla ve stejném stavu, v jakém ho obdržel. V případě nadměrného znečištění vozu jako i např. znečištění s ohledem na hygienu a alergie (např. zvířata) bude nájemci účtován poplatek za čištění vozu ve výši 3.000,- Kč vč. DPH. Předání se uskutečňuje na místě a čase sjednaném mezi nájemcem a pronajímatelem, většinou v obvyklých časech Po-Pá 8:00 – 16:30. V případě prodlení s vrácením vozu pronajímateli ve sjednaném termínu (dohodnutém čase) kratším než 3 hodiny od sjednaného termínu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. V případě prodlení s vrácením vozu pronajímateli ve sjednaném termínu (dohodnutém čase) delším než 3 hodiny od sjednaného termínu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši částky nájemného připadající na jeden den nájmu, a dále se nájemce zavazuje hradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši částky nájemného připadající na jeden den nájmu, a to za každý následující započatý den prodlení s vrácením vozu pronajímateli po sjednaném termínu (dohodnutém čase). 
 2. Podepsáním předávacího protokolu nájemce dále potvrzuje, že převzal vůz s plně natankovanou nádrží pohonných hmot a zavazuje se k vrácení vozu taktéž s plnou nádrží.
 3. Při použití některého vybavení vozidla určeného pro jednorázové užití (lékárnička, hasící přístroj, ochranná vesta) je nájemce povinen oznámit použití pronajímateli a nahradit pronajímateli náklady na pořízení nového.
 4. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu, k němuž je obvykle užíváno, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze vozidla veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením této povinnosti způsobil.
 5. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě, zpronevěry či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nutné opravy může učinit pouze osoba k tomu odborně způsobilá. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem nebo v příčinné souvislosti s nájmem. Při ceně opravy nad 2.000,- Kč vč. DPH je třeba vyžádat předchozí souhlas pronajímatele. V případě opravy a úpravy vozu bez souhlasu pronajímatele se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno.
 6. Nájemce nemá v ceně nájmu zahrnuto poskytnutí náhradního vozu za žádných okolností. Pronajímatel může zprostředkovat nabídku pronájmu jiného, obvykle běžného osobního vozu. Nájemce nemá v ceně nájmu zahrnut odtah nebo vyzvednutí nepojízdného vozu. Výjimkou je povinnost pronajímatele zajistit na své náklady odtah nebo vyzvednutí nepojízdného vozu v případě, že vůz je nepojízdný prokazatelně z viny pronajímatele. Nájemce není oprávněn užívat vozidlo k obchodním účelům, účastnit se závodů a nesmí užít vozidlo k odtahu dalších vozidel.
 7. Pronajímatel není odpovědný za ztrátu či poškození osobních věcí nájemce.
 8. Je zakázáno:
 • kouřit ve všech prostorách vozidla,
 • provádět jakékoliv úpravy v interiéru nebo exteriéru vozu,
 • uvnitř vozu používat otevřený oheň (svíčky, prskavky, atd.),
 • uvnitř obytné části vozu převážet předměty, které by mohly poškodit interiér (jízdní kola atd.).
 1. Pojištění vozidla pokrývá škodu způsobenou živly nebo vzniklou v důsledku havárie, odcizení či vandalismu. Pojištění nepokrývá škodu způsobenou:
 • krádeží osobních věcí a ztrátou vybavení vozu/karavanu
 • poškozením markýzy
 • poškozením pneumatik
 • poškozením interiéru vozidla a poškozením, zničením, ztrátou vybavení karavanu (vč. poškození markýzy, kempinkového setu, nádobí, vyrovnávacích klínů, prodlužovacích kabelů a nářadí, hasicího přístroje, záměny plynových bomb, nosičů jízdních kol nebo jízdních kola atp.).

Pojištění vozidla je sjednáno jako pojištění se spoluúčastí, kterou při vzniku pojistné události hradí nájemce. Spoluúčast na škodě na vozidle je sjednána ve výši 10 %, minimálně 10.000,- Kč plus DPH za každou pojistnou událost. Pojištění vozu se nevztahuje na vnitřní vybavení vč. markýzy, nádobí odpadních nádrží atp. V případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce odpovědný vůči pronajímateli v celé výši škody.

Pojištění vozidla je platné v následujících zemích: Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Vznikne-li na vozidle škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití alkoholu, neoprávněné úpravy na vozidle, nesprávné použití obytného vozu a jeho vybavení, přenechání řízení vozidla neoprávněné osobě apod.), je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, jejíž úhradu odmítne z důvodu porušení povinností nájemce pojišťovna. 

Celé znění VOP online

https://www.sixt.cz/User_Files/photos/no-photo.jpg