112 let na Sixtu. 112 let tradice.

GDPR

GDPR - CZ

https://www.sixt.cz/User_Files/contenttemplateeditor/659bbf771df7cvlajka-CZ_ikona.webp

GDPR

 

 

GDPR - EN

https://www.sixt.cz/User_Files/contenttemplateeditor/659bbf771e28bvlajka-GB_ikona.webp

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

při zpracování objednávek, dotazů a připomínek našich zákazníků, a v rámci plnění smluvních a zákonných závazků může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašich zaměstnanců a zástupců ze strany společnosti SPEED LEASE a.s., se sídlem Benediktská 690/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 62912691, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13469 („SPEED LEASE“), člena franchisové sítě Skupiny SIXT (popis této skupiny/sítě naleznete na adrese: www.sixt.com). Dovolujeme si Vám tímto poskytnout základní informace o zpracování takových osobních údajů. Více informací o činnosti společnosti SPEED LEASE můžete také nalézt na internetové adrese: https://www.sixt.cz/udaje-o-spolecnosti.html.

Společnost SPEED LEASE zpracovává osobní údaje fyzických osob („Zákazník“) plně v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 („GDPR“), a přijala veškerá nezbytná technická a organizační opatření za účelem jejich ochrany v souladu s požadavky GDPR.

Společnost SPEED LEASE zpracovává osobní údaje Zákazníků a také osobní údaje získané společností SPEED LEASE na základě a/nebo v souvislosti se smlouvou, např. nájemní či leasingovou smlouvou, dohodou o vydání zákaznické karty uzavřenou se Zákazníkem nebo třetí osobou („Smlouva“) a/nebo na základě výslovného souhlasu Zákazníka. Účelem takového zpracování osobních údajů Zákazníka je umožnění plnění Smlouvy, dodržení povinností společnosti SPEED LEASE stanovených obecně závazným právním předpisy, určení, výkon a/nebo obhajoba právních nároků společnosti SPEED LEASE, nebo jiného oprávněného zájmu společnosti SPEED LEASE, to vše vždy v souladu s povinnostmi a právy plynoucími společnosti SPEED LEASE z nařízení GDPR.

Zákazníci mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat společnost SPEED LEASE, a to na e-mailové adrese dataprotection@sixt.cz nebo písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu: SPEED LEASE a.s., Lighthouse Towers, Jankovcova 2c 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, v obou případech zásilkou označenou jako „Data Protection“.

Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu, na kterou byl poskytnut souhlas Zákazníka. Po uplynutí doby zpracování (nebo pokud pomine účel zpracování, případně uplyne doba na kterou byl souhlas udělen), budou osobní údaje Zákazníka zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) popřípadě budou tyto osobní údaje anonymizovány.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Zákazníci řadu práv, včetně zejména práva požadovat od společnosti SPEED LEASE přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitky proti jejich zpracování nebo způsobu jejich zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, to vše vždy za podmínek uvedených v nařízení GDPR.

Pokud se Zákazník společnosti SPEED LEASE domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo jsou nesprávné, má právo obrátit se na společnost SPEED LEASE s žádostí o nápravu. Jestliže bude žádost Zákazníka shledána oprávněnou, společnost SPEED LEASE neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčeno právo Zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Poskytnutí osobních údajů ze strany Zákazníka je smluvním požadavkem a Zákazník nemá zákonem či nařízením GDPR uloženou povinnost osobní údaje společnosti SPEED LEASE poskytnout. Pro společnost SPEED LEASE je však poskytnutí osobních údajů v nezbytném rozsahu nutné k uzavření a plnění Smlouvy či pro vyřízení jiných požadavků Zákazníka (např. jméno, příjmení, datum narození a další osobní údaje Zákazníka jsou nezbytnou součástí leasingových smluv, bez kterých tyto Smlouvy nejsou platně uzavřené).

Společnost SPEED LEASE předkládá Zákazníkům souhlasy se zpracováním jejich osobních údajů zejména dvěma způsoby: (a) fyzicky na pobočkách společnosti SPEED LEASE, a (b) elektronicky zaškrtnutím souhlasu na internetových stránkách provozovaných společností SPEED LEASE nebo internetových stránkách členů sítě Skupiny SIXT, zejména www.sixt.cz, www.sixt.com, www.sixt.de, www.sixtleasing.cz, www.sixtmonitor.cz). Součástí těchto souhlasů jsou další informace o zpracování osobních údajů Zákazníků, zejména konkrétní výčet osobních údajů Zákazníků a účely jejich zpracování.

Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů, který obsahuje další informace o zpracování osobních údajů, zejména výčet osobních údajů Zákazníků a účely jejich zpracování naleznete v tomto samostatném dokumentu:"Souhlas se zpracováním osobních údajů".

Pro zajištění plnění Smlouvy je společnost SPEED LEASE oprávněna předávat osobní údaje Zákazníků dalším osobám (např. společnostem, které jsou součástí franchisové sítě Skupiny SIXT a které poskytují Zákazníkovi část služeb v souladu se Smlouvou). Takové osoby jsou povinny dodržovat stejný standard ochrany osobních údajů Zákazníků, jaký dodržuje společnost SPEED LEASE, přičemž takový standard je vždy v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů a nařízení GDPR.

Společnost SPEED LEASE si Vás jako člen franchisové sítě Skupiny SIXT, která provozuje společný administrativní a operační systém nazvaný Cobra, dovoluje informovat o tom, že v rámci provozu systému Cobra v některých případech dochází k předávání osobních údajů Zákazníků do zahraničí za účelem plnění Smlouvy (např. v případě vrácení Zákazníkem zapůjčeného vozidla i v jiných státech, nežli je stát půjčení) či z důvodu efektivnějšího poskytování služeb Zákazníkům.

Do tohoto operačního systému mají přístup osoby se sídlem v členských státech Evropské unie, Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku, a dále osoby se sídlem ve třetích zemích, o kterých bylo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů Evropskou komisí rozhodnuto, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Přístup do tohoto operačního systému mají rovněž osoby z franchisové sítě Skupiny SIXT, které sídlí či provádějí zpracování: (a) na základě poskytnutých vhodných záruk mezi společností SPEED LEASE a takovou osobou, a to v případě neexistence rozhodnutí Evropské komise o tom, že třetí země, ve které jsou takovou osobou osobní údaje zpracovávány, zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (v takovém případě je Zákazník oprávněn vyžádat si kopie takových vhodných záruk na základě žádosti doručené společnosti SPEED LEASE) a/nebo (b) na základě závazných podnikových pravidel závazných pro společnost SPEED LEASE a takovou třetí osobou, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů Zákazníků a jejich předávání v rámci franchisové sítě Skupiny SIXT a dalším (sub)dodavatelům společnosti SPEED LEASE naleznete v tomto samostatném dokumentu: "CZ Privacy Policy".

https://www.sixt.cz/User_Files/photos/no-photo.jpg